Mateřská škola Vážka

Škola podporující zdraví

Téma školy: "HRAJEME SI A UČÍME SE V KAŽDÉ ROČNÍ DOBĚ"

Naše téma se zaměřuje na užší sepětí s přírodou, na zkvalitnění vztahů jak dětí mezi sebou, tak vztahů k dospělým i k okolnímu světu, na uvědomění si vlastních hodnot a možností, na pochopení, že zdraví je prioritní hodnotou.

Děti se budou učit:

 • rozumět holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví
 • uvědomovat si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • řešit problémy a rozumět jim
 • mít odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • posilovat duševní odolnost
 • ovládat dovednost komunikace a spolupráce
 • spolupodílet se na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech   

Výchovně vzdělávací práci jsme rozdělily do tří let. Název hlavního tématu i podtémat zůstávají, pouze kompetence si budeme vybírat dle aktuální potřeby.
Názvy tematických částí jsou pouze orientační - děti s učitelkami si stanoví název dle vlastního přání v diskusním kruhu.


Podtémata:

Charakteristika podtématu:

Začlenění nových dětí do kolektivu, tvoření pravidel chování, tvoření základů hygieny a sebeobsluhy, poznávání sebe sama, poznávání prostředí MŠ a jejího okolí, učíme se vyjadřovat.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte
 • má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel
 • poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, sklonech a schopnostech
 • dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim svoje chování
 • má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a hygieny
 • dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Já malý přicházím, těším se k vám
(pomoci se dětem adaptovat, postupné tvoření pravidel chování a piktogramů)
 
2. tématická část: Školka nás volá
(seznamování dětí se základy hygieny a sebeobsluhy, vyprávění dětí o prožitých prázdninách, příhodách ap.)

3. tématická část: Poznávám sám sebe
(poznávání svého temperamentu, sklonů a schopností, označení svých potřeb)

Charakteristika podtématu:

Změny v přírodě, základy komunikace, tolerance, ovládání emocí, spolupráce, pomoc ostatním, empatie.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým
 • řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby
 • uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody
 • dovede požádat o pomoc, když je v nouzi
 • dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými
 • je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí.
 • chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde je třeba.
 • zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.
 • u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování
 • má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.
 • prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou.

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Příroda se mění
(pozorování změn v přírodě, ekosystémů, poznávání květin, stromů, plodů, lesních zvířat, založení koutku přírody, pokusy, tvoření z přírodního materiálu, pozorování ukládání přírody do zimního spánku, poznáváme přírodu všemi smysly…)

2. tématická část: Hrajeme si spolu
(základy komunikace, dohoda, spolupráce, aktivní řešení problémů, ovládání emocí, pomoc tam, kde je potřeba)

3. tématická část: Respektovat a být respektován
(učíme se respektu, vstřícnému chování, poznávat sám sebe, vytváření pohody)

Charakteristika podtématu:

Poznávat tradice kolem Vánoc, učíme se vyjádřit názor a obhájit ho, ovládat emoce, návyky společenského chování, prožívat vztahy a sounáležitosti, respektovat autoritu a pravidla soužití, poznávat různé profese.

Kompetence:

 • umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne a vysvětlit proč
 • má vytvořené základní návyky společenského chování
 • snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí
 • prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími
 • uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Kouzelný čas svátků
( Poznáváme tradice, lidové zvyky, pozorování zajímavých úkazů v přírodě, pokusy, počasí, podpora zvídavosti, četba, encyklopedie, dramatizace )

2. tématická část: Povídám, povídám pohádku
( učíme se základům společenského chování, sebeovládání, spravedlivě řešit problémy, poznávat zlo a dobro v pohádkách i ve skutečnosti, vyjádřit, co se mi líbí a co ne )

3. tématická část: Nejsem na světě sám
( každý má nějaká práva a povinnosti, poznávání profesí, co dělají rodiče, jak mohu pomoci )

Charakteristika podtématu:

Pojem závislost, rizika, ohrožující zdraví a bezpečnost, rozvíjení poznávacích schopností a dovedností, řešení problémů, učíme se předvídat následky a přijímat důsledky svých činů, svého chování, učíme se vyvinout úsilí u určité činnosti a dokončit ji.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích
 • vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale i duševním a tyto potíže spolu mohou souviset.
 • rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví.
 • vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje.
 • chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit
 • chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu.
 • podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.
 • rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.
 • má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech...).
 • má vytvořenou představu o správné životosprávě.
 • odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.
 • chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti.

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Kde se skrývá nebezpečí
( nebezpečí alkoholu, kouření, drog, přemíry sledování televize a her na počítači - pochopit pojem závislost, škodlivost některých elektráren, provozu aut, letadel, znečištěné vody, eroze půdy, netříděného odpadu ap., rizika ohrožující bezpečnost dítěte )

2. tématická část: Starám se o sebe
( správná životospráva, podpora vlastního zdraví i zdraví ostatních, přírody, znalost rostlin a živočichů, ekosystémů a souvislostí v přírodě, šetření papírem a elektřinou, úklid zahrady ap. )

3. tématická část: Já a moje tělo
( poznáváme své tělo a funkce vnitřních orgánů, souvislosti mezi fyzickým a duševním zdravím, co nemohu dělat, když jsem nemocen )

Charakteristika podtématu:

Souvislosti v přírodě, podpora zdraví člověka a přírody, sounáležitosti s přírodou a její ochrana, řešení problémových situací, opakování pravidel soužití, neomezovat druhého, podpora zvídavosti a poznávání skutečnosti.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat
 • má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.
 • rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.
 • je zvídavé, má touhu poznávat
 • v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá důsledky svých činů, svého chování
 • komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace
 • chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití
 • prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou
 • ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Pozoruj, jak se budí příroda
( pozorování souvislostí v přírodě, její poznávání, ekosystémy, posilování vztahu k přírodě, její ochrana )

2. tématická část: Oslavujeme svátky jara
( lidové zvyky, Velikonoce, Den Země, svátek matek, Nemocnice zvířátek, exkurze, výstavy, encyklopedie, četba z knih... )

3. tématická část: Zlatá pravidla
( upevnění návyků společenského chování, a pravidel chování, komunikace a dohoda, pravidla chování v MŠ, neomezovat druhého )

Charakteristika podtématu:

Multikulturní výchova, souvislosti, vývoj a změna, rozmanitost, ovlivňování člověkem, řešení problémů, emoce a city, zvládání překážek, poznávání a chápání dění kolem sebe.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně)
 • je zvídavé, má touhu poznávat
 • ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí
 • k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný
 • dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji
 • chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat
 • dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky
 • chce poznávat své okolí, svět
 • má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se

Návrhy tématických částí:

1. tematická část: Jak řešit problémy
( Učíme se sami řešit své problémy, zvládat jednoduché zátěže a překážky. )

2. tematická část: Putování za poznáním
( Podpora zvídavosti a poznávání vlastností věcí a jevů, přírody, světa. )

3. tematická část: Jsme stejní, ale každý jiný
( Různost lidí, kultury, etnik, ras, náboženství, různost sociálního zázemí, životní úrovně. Poznávání růzností citů, pocitů, jejich poznávání a pojmenovávání. )

4. tematická část: Těšíme se do školy
( Vytrvat u činnosti, umět se k ní vrátit, dokončit ji, rozvíjet a posilovat nabyté vědomosti ze všech oblastí. )

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz