Mateřská škola VážkaTéma školy: „NA KŘÍDLECH VÁŽKY POZNÁVÁME SVĚT“

Naše téma se zaměřuje na užší sepětí s přírodou, na zkvalitnění vztahů jak dětí mezi sebou, tak vztahů k dospělým i k okolnímu světu, na uvědomění si vlastních hodnot a možností, na pochopení, že zdraví je prioritní hodnotou.

Děti se budou učit:

 • rozumět holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví
 • uvědomovat si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • řešit problémy a rozumět jim
 • mít odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • posilovat duševní odolnost
 • ovládat dovednost komunikace a spolupráce
 • spolupodílet se na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech   

Výchovně vzdělávací práci jsme rozdělily do tří let. Název hlavního tématu i podtémat zůstávají, pouze kompetence si budeme vybírat dle aktuální potřeby.
Názvy tematických částí jsou pouze orientační - děti s učitelkami si stanoví název dle vlastního přání v diskusním kruhu.


Podtémata:

Charakteristika podtématu:

Hlavním úkolem je začlenění nových dětí do kolektivu, postupné přizpůsobování se novému režimu. Poznávat nové kamarády, zaměstnance a prostředí a okolí mateřské školy. Pečovat o svou hygienu, samostatně zvládat pravidelné denníúkony. Poznávat sebe, učit se vyjadřovat.  Přijímat zdravou stravu.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.
 • Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků
 • Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte.
 • Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a hygieny.
 • Dovede označit svoje potřeby a přizpůsobit jim svoje chování
 • Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne a vysvětlit proč.
 • Poznáváním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, sklonech a schopnostech.
 • Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel
 • Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky.
 • Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití.

Návrhy tématických částí:

1. tematická část: Poznávám sebe
(poznatky o svém těle, vlastnostech, schopnostech, možnostech, potřebách)
 
2. tematická část: Lidé kolem mě
(seznámení dětí s odlišností jedinců, přístupu k odlišnostem, vzájemné soužití, respektování)

3. tematická část: Pravidla musí být
(vytvoření základních návyků, spoluvytváření pravidel třídy, dodržování pravidel)

Charakteristika podtématu:

Založit povědomí o světě a jeho fungování, o vlivu člověka na životní prostředí. Vytvořit základy pro odpovědný vztah k nejbližšímu okolí a přírodě. Události spojené s přírodními ději a společenskými jevy, zaměřené na poznávání jejich podstaty i dopadů na prostředí a obyvatele, kteří v něm žijí. Ovládat city a emoce, porozumět druhým.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat.
 • Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje.
 • Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.
 • Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí.
 • Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat.
 • Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace.
 • U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování.
 • Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou.
 • Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje.

Návrhy tématických částí:

1. tematická část: V souladu s přírodou
(pozorování změn v přírodě, ekosystémů, ochrana přírody, pozorování ukládání přírody do zimního spánku, poznáváme přírodu všemi smysly…)

2. tematická část: Emoce k člověku patří
(pojmenovávání a ovládání emocí, rozpoznávání nálad, vcítění se do druhého)

3. tematická část: Podporujeme přírodu
(co všechno ovlivňuje zdraví přírody, jak člověk poškozuje přírodu, jak můžeme přírodě pomoci)

Charakteristika podtématu:

Naplňovat potřeby fyziologického rozvoje dětského organismu, pohybu a aktivity. Vést děti k rozvoji tělesných a pohybových funkcí, motorických dovedností, koordinaci a zdatnosti. Vést dětí ke zdravotním životním postojům.  Učit děti vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky a prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a rovnováhy.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale i duševním a tyto potíže spolu mohou souviset.
 • Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví.
 • Má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka.
 • Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.
 • Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit
 • Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu.
 • Má vytvořenou představu o správné životosprávě.
 • Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života.
 • Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.
 • Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti

Návrhy tématických částí:

1. tematická část: Co nám škodí
(jak se starat o své zdraví, co ho ohrožuje, pojem závislost, jeho nebezpečnost)

2. tematická část: Ve zdravém těle zdravý duch
(správná životospráva, podpora vlastního zdraví i zdraví ostatních)

3. tematická část: Když tělo stůně
(souvislosti mezi fyzickým a duševním zdravím, co nemohu dělat, když jsem nemocen)

Charakteristika podtématu:

Podporovat utváření vzájemných vztahů mezi dětmi a dospělými i dětmi navzájem. Podporovat a obohacovat komunikaci a posilovat kultivaci a sociální dovednosti dětí. Spolupráce a podpora.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá důsledky svých činů, svého chování.
 • Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.
 • Má vytvořené základní návyky společenského chování.
 • Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými.
 • Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí.
 • Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde je třeba.
 • Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody.
 • Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími.
 • Zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.
 • Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti.

Návrhy tématických částí:

1. tematická část:  Pomůžeš mi?
(vzájemná pomoc, sdělování pocitů, vyjadřování, spolupráce)

2. tematická část: Nejsem na světě sám
(starost o sebe a o druhé, poznávání různých národů, slavnosti)

3. tematická část:  Umím se chovat
(sebeobsluha a samostatnost, komunikace, respektování pravidel)

Charakteristika podtématu:

Řešení problémových situací, podpora zvídavosti a poznávání skutečnosti.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.
 • Je zvídavé, má touhu poznávat.
 • Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí.
 • Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.
 • K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný.
 • Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby.
 • Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji.
 • Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly.
 • Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým.
 • Chce poznávat své okolí, svět.
 • Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.

Návrhy tématických částí:

1. tematická část: Učíme se řešit problémy (3/2, 3/5, 3/6)
(učíme se sami řešit své problémy, zvládat jednoduché zátěže a překážky)

2. tematická část: Hledáme odpovědi na otázky (1/5, 3/1, 7/1, 7/6)
(podpora zvídavosti a poznávání vlastností věcí a jevů, přírody, světa)

3. tematická část: Kdo chce, ten může (3/3, 4/5, 5/5, 6/2)
(vytrvat u činnosti, umět se k ní vrátit, dokončit ji, rozvíjet a posilovat nabyté vědomosti ze všech oblastí, rozvoj komunikačních schopností)

Uplatňování forem práce, metody vzdělávací práce:

 • prožitkové  a kooperativní učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují zvídavost a potřebu objevovat, učební aktivity by měly probíhat především formou nezávazné hry na základě zájmu a vlastní volby;
 • situační učení, založené na vytváření a užívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí;
 • spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou a jsou k nápodobě a přijímání vhodné;
 • činnosti spontánní i řízené odpovídající potřebám a možnostem předškolního dítěte;
 • didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivována a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení;
 • integrovaný přístup,tzn.,že vzdělávání by mělo probíhat na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

exkurze
vycházky
experiment
komunitní kruh
tvořivá dramatika
využití situací
řízené individuální činnosti
řízené skupinové činnosti
převládají spontánní činnosti nad řízenými

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz