Mateřská škola VážkaVyužíváme tyto činnosti:

 • volná hra – hry námětové
 • psychomotorická cvičení
 • práci s encyklopediemi
 • třídění odpadu
 • ruční práce s přírodním materiálem, výtvarné činnosti
 • pohybové hry a aktivity
 • hudební činnosti
 • sebeobslužné činnosti

Další činnosti:

 • taneční výchova – probíhá 1xtýdně v MŠ
 • plavání – probíhá 1x týdně (Plavecká škola Krokodýl)
 • logopedie – probíhá průběžná logopedická prevence
 • pohybová výchova – probíhá 1x týdně v MŠ

Uplatňování forem práce, metody vzdělávací práce:

 • prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují zvídavost a potřebu objevovat, učební aktivity by měly probíhat především formou nezávazné hry na základě zájmu a vlastní volby;
 • situační učení, založené na vytváření a užívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí;
 • spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou a jsou k nápodobě a přijímání vhodné;
 • činnosti spontánní i řízené odpovídající potřebám a možnostem předškolního dítěte;
 • didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivována a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení;
 • integrovaný přístup, tzn., že vzdělávání by mělo probíhat na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

exkurze

vycházky

experiment

komunitní kruh

tvořivá dramatika

využití situací

řízené individuální činnosti

řízené skupinové činnosti

převládají spontánní činnosti nad řízenými

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz