Mateřská škola VážkaStudie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vlivu na zdraví

Naše mateřská škola (pracoviště na Rybnické) byla vybrána pro studii zabývající se kvalitou ovzduší ve školkách. Vychází ze skutečnosti, že děti ve školce tráví podstatnou část dne, prostředí ve školce ovlivňuje jejich pohodu, podmínky pro učení a může mít vliv na jejich zdraví. Projekt navazuje na předchozí měření, která proběhla v letech 1999 - 2001 v mateřských školách a v bytech vybraných dětí, v letech 2003 - 2004 ve velikostně nejfrekventovanějších bytech ČR  a v letech 2006 - 2008 v základních školách. Primárním cílem projektu je zlepšení kvality prostředí v mateřských školách.

Projekt je realizován v pěti největších městech ČR (v Brně, Ostravě, Plzni, Liberci a v Praze) ve spolupráci s místně příslušnými Krajskými hygienickými stanicemi (KHS), pracovníky Státního zdravotního ústavu a se Zdravotními ústavy. V rámci projektu bude proměřeno celkem 25 mateřských škol.

Součástí projektu je dotazníkové šetření. Krátkým dotazníkem s průvodním dopisem budou osloveni rodiče dětí ve třídách, které budou v rámci projektu proměřovány. Dotazník pro rodiče obsahuje otázky týkající se zdraví dítěte, stravovacích návyků dítěte, prostředí bytu, kde dítě žije, vzdělání a zaměstnání rodičů.

V rámci projektu budou ve školce sledovány chemické, fyzikální a biologické parametry kvality vnitřního prostředí, souběžně budou tyto parametry sledovány i ve venkovním ovzduší v blízkosti měřené školky. Měření kvality vnitřního prostředí bude za přítomnosti pracovníků KHS a Zdravotních ústavů probíhat 1 pracovní den. Sledování vybraných parametrů pomocí pasivních vzorkovačů bude probíhat 1 pracovní týden (pondělí až pátek).

Celkové zpracování všech naměřených údajů a údajů získaných z vyplněných dotazníků bude provedeno odbornými pracovníky Státního zdravotního ústavu, včetně případných statistických analýz.

Všechny zjištěné údaje budou důvěrné, v průběhu studie budou anonymizovány a použity pouze souhrnně pro účely studie. 

Výsledky Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školce na Rybnické ulici

V naší MŠ se uskutečnilo měření ve dnech 22. - 26.2.2016.                                                                                                                                                                                                            
Závěr Státního zdravotního ústavu po vyhodnocení výsledků měření: Asi takto by mělo vnitřní ovzduší v optimálním případě vypadat .....

STUDIE MĚŘENÍ MŠ VÁŽKA

Stránky k projektu měření vnitřního prostředí

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz