Mateřská škola VážkaSportovní kroužek

Taneční kroužek

Plavání

Předškoláček

Keramika


NÁŠ PROGRAM TAKÉ ZAHRNUJE:

 • rodič může kdykoli volně vstoupit do tříd, pohovořit s pedagogem, pobýt s dítětem v prostorách MŠ, individuálně konzultovat své dítě (dbáme na ochranu důvěrných a osobních dat)
 • postupný adaptační proces pro nové děti
 • individuální přístup k dítěti ve smíšené třídě
 • logopedickou prevenci (doporučení logopedických pracovišť)
 • zdravé stravování (dobrý příklad dětem)
 • podzimní tvoření pro rodiče s dětmi nebo drakiáda (možnost pohovořit s pedagogem)
 • svatomartinský průvod v MŠ – tradice a zvyky(děti mohou ráno vstupovat v kostýmech do tříd)
 • předmikulášské dílničky na ZŠ Svážná (spolupráce MŠ a ZŠ)
 • čertovské dny v MŠ (děti mohou ráno vstupovat do tříd v kostýmech)
 • Mikulášská nadílka na jednotlivých třídách (spolupráce se ZŠ)
 • zahájení adventu v MŠ, rozsvěcování vánočních stromečků na třídách
 • vánoční tvoření pro rodiče s děmi (možnost pohovořit s pedagogem)
 • účast v betlémské soutěži (výstava betlémů)
 • jarmark v prostorách ZŠ Svážná, představení dětí, prodej výrobků (spolupráce ZŠ a MŠ)
 • vánoční posezení s rodiči a vystoupení dětí, malování na obličej z řad profesionálů, tvorba dárečků pro rodiče, tradice a zvyky (možnost pohovořit s pedagogem)
 • Ježíškova nadílka na jednotlivých třídách
 • tématické focení dětí několikrát v průběhu školního roku i se sourozenci a rodinnými příslušníky
 • výstavy a exkurze pro předškolní děti
 • práce s interaktivní tabulí (programy pro děti)
 • divadelní představení pro děti v prostorách MŠ (kouzelník)
 • sférické kino
 • Muzikoterapie
 • návštěva knihovny s programem pro děti
 • využívání kinosálu na ZŠ Svážná
 • Edukativně stimulační skupinky na ZŠ Svážná (spolupráce MŠ a ZŠ)
 • portfolio předškoláka (individuální příprava dětí na vstup do ZŠ na jednotlivých třídách pod vedením paních učitelek)
 • příprava na školu pod vedením Mgr. Radomíry Kusákové a Mgr. Jany Skopal Procházkové (kroužek Předškoláček)
 • individuální diagnostika dítěte
 • osobní portfolio každého dítěte v MŠ (jeho tvorba, úspěchy)
 • lyžování s Lemurem (spolupracující MŠ)
 • prevence dentální hygieny – přednáška z řad odborníků
 • karneval pro děti v tělocvičně na ZŠ Svážná, animační program pro děti, ocenění medailemi (děti mohou ráno vstupovat v kostýmech do tříd)
 • březen měsíc knihy – výstava knih pro rodiče a kamarády na jednotlivých třídách, práce s knihou
 • vítání jara – tradice, individuální zpracování na třídách (Morena, odemykání jara klíčem….)
 • velikonoční tradice v MŠ, individuální zpracování na třídách
 • čarodějnické dny v MŠ, čarodějnický rej ve třídě (děti mohou ráno vstupovat do tříd v kostýmech)
 • oslava Dne Země, zahrada na Rybnické (plnění úkolů a hry)
 • Dny otevřených dveří – prezentace prostor MŠ, výrobky dětí
 • zápis dětí do MŠ – spolupráce s rodiči, odborné rady
 • Ferdova olympiáda na ZŠ Svážná (spolupráce MŠ a ZŠ)
 • vítání občánků na ÚMČ a přání důchodcům (nepravidelně)
 • návštěva 1. třídy na ZŠ Svážná (plynulý přechod dítěte na ZŠ – spolupráce) a ZŠ Kamínky
 • Koniklecová louka – návštěva přírodní rezervace Kamenný vrch
 • posezení pro maminky, vystoupení dětí, tvorba dárečků pro maminky (možnost pohovořit s pedagogem)
 • v rámci ekologické výchovy – třídíme odpad
 • Den dětí – individuální zpracování na třídách
 • Lanáček – venkovní lanové hřiště – Fit4all
 • kroužky pro děti (sportovní, plavecký, taneční)
 • výlet na konci školního roku
 • focení jednotlivých tříd na konci školního roku
 • pasování předškoláků s animačním programem (zahrada MŠ na Rybnické)

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO DÍTĚ JE SPONTÁNNÍ HRA

 • naše MŠ podporující zdraví vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru vycházející z přirozených potřeb a zájmů člověka
 • hra je základní formou lidské aktivity, pro dítě v jeho rozvoji je nezastupitelná
 • hra pomáhá dítěti se vyrovnat s jeho emočními konflikty
 • bez možnosti hrát si by dítě mohlo být silně frustrováno až deprimováno
 • z nenaplněné potřeby hrát si mohou vznikat problémy i v pozdějším životě, jedinec, který si nemohl podle svých potřeb hrát, není později schopen samostatně pracovat
 • učitelka dává dost času k dokončení hry, k pokračování ve hře, dbá na uchování produktů hry, neuklízí je bez souhlasu dítěte, sleduje dodržování dohodnutých pravidel – obsazování herních koutků, úklid hraček a předmětů na hraní

ZAPOJENÍ RODIČU DO HRY, POKUD SI TO PŘEJÍ, UMOŽŇUJEME A VÍTÁME
(pocit zdraví, který je výsledkem tělesné, duševní a společenské pohody, získané spontánní hrou)

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz