nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

6) Objevujeme svět

Charakteristika podtématu:

Multikulturní výchova, souvislosti, vývoj a změna, rozmanitost, ovlivňování člověkem, řešení problémů, emoce a city, zvládání překážek, poznávání a chápání dění kolem sebe.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

  • uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně)
  • je zvídavé, má touhu poznávat
  • ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí
  • k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný
  • dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji
  • chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat
  • dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky
  • chce poznávat své okolí, svět
  • má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se

Návrhy tématických částí:

1. tematická část: Jak řešit problémy
( Učíme se sami řešit své problémy, zvládat jednoduché zátěže a překážky. )

2. tematická část: Putování za poznáním
( Podpora zvídavosti a poznávání vlastností věcí a jevů, přírody, světa. )

3. tematická část: Jsme stejní, ale každý jiný
( Různost lidí, kultury, etnik, ras, náboženství, různost sociálního zázemí, životní úrovně. Poznávání růzností citů, pocitů, jejich poznávání a pojmenovávání. )

4. tematická část: Těšíme se do školy
( Vytrvat u činnosti, umět se k ní vrátit, dokončit ji, rozvíjet a posilovat nabyté vědomosti ze všech oblastí. )

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686