nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

Činnosti a aktivity

Využíváme tyto činnosti:

 • volná hra – hry námětové
 • psychomotorická cvičení
 • práci s encyklopediemi
 • třídění odpadu
 • ruční práce s přírodním materiálem, výtvarné činnosti
 • pohybové hry a aktivity
 • hudební činnosti
 • sebeobslužné činnosti

Další činnosti:

 • taneční výchova – probíhá 1xtýdně v MŠ
 • plavání – probíhá 1x týdně (Plavecká škola Krokodýl)
 • logopedie – probíhá průběžná logopedická prevence
 • pohybová výchova – probíhá 1x týdně v MŠ

Uplatňování forem práce, metody vzdělávací práce:

 • prožitkové  a kooperativní učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují zvídavost a potřebu objevovat, učební aktivity by měly probíhat především formou nezávazné hry na základě zájmu a vlastní volby;
 • situační učení, založené na vytváření a užívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí;
 • spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou a jsou k nápodobě a přijímání vhodné;
 • činnosti spontánní i řízené odpovídající potřebám a možnostem předškolního dítěte;
 • didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivována a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení;
 • integrovaný přístup, tzn., že vzdělávání by mělo probíhat na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

 

exkurze
vycházky
experiment
komunitní kruh
tvořivá dramatika
využití situací
řízené individuální činnosti
řízené skupinové činnosti
převládají spontánní činnosti nad řízenými

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686